Over Fermentatio

Voorstelling oud-studendenvereniging

De oud-studentenvereniging bestaat sinds 1894 en telt gemiddeld 160 leden.

Sinds het 50-jarig bestaan mag de oud-studentenbond zich “Koninklijk” noemen.

De vereniging komt voort uit de toenmalige brouwerijschool, later gefuseerd met andere opleidingen, zodat de CTL ontstond, die op haar beurt opging in HOGENT.

Afgestudeerden van de opleidingen Industrieel Ingenieur en Graduaat Chemie, optie Biochemie, keuze Brouwerij – Gistingsbedrijven en Biotechnologie kunnen effectief lid worden. Andere geïnteresseerden kunnen aangesloten lid worden.

Er vinden jaarlijks diverse activiteiten plaats.

 • Eind januari of begin februari de algemene ledenvergadering, gevolgd door een academische zitting en lunch.
 • De laatste vrijdag van september de technische uitstap naar 2 of 3 bedrijven.
 • De eerste vrijdag van december de studiedag in de Hogeschool Gent, Campus BME-CTL.

De 4 oud-studentenverenigingen – ARFB van CERIA (Brussel), de oud-studentenbond Sint-Lieven (Gent), de oud-studenten in de brouwerij van de K.U.Leuven en Fermentatio – geven samen het trimestrieel wetenschappelijk tijdschrift Cerevisia uit.

Raad van Bestuur

 • Marc Strubbe – Brouwerij Strubbe – Voorzitter
 • Gilbert Baetslé – Emeritus Hogeschool Gent
 • Karel Vermeiren – Brouwerij Haacht – Ondervoorzitter
 • Lorenz Lambrecht – Penningmeester
 • Dana Vanderputten – HOGENT – Coördinator Studiedag
 • Rudy Beekman – Brouwerij Haacht
 • Benny Van Heule – HVB – Secretaris
 • Karen Vlaemynck – HOGENT
 • Jan-Batist Beirens – Proefbrouwerij – Lid
 • Bianca Polderman, Gemeente Sint-Gillis-Waas
 • Anita Van Landschoot – HOGENT
 • Dieter Dhondt – Brouwerij De Sater
 • Jean-Claude Claeys – Messer
 • Michel Verhaegen – Brouwerij Slaghmuylder – Lid

Historiek van de vereniging

Het Comité was samengesteld als volgt:
Erevoorzitter: Louis Van den Hulle                                                                              
Voorzitter: Raymond Van Mele
Ondervoorzitters: Georges Neve en Raymond Cottignie
Secretaris en Penningmeester: Victor Hoissard
Leden Charles Cretens, Raphaèl Fastre, Charles Hollebecq, Gustave Schmidt, Charles Vermoesen, Gustave Verschueren, L. Vossaert-Colle

1889
Stichting te Gent van een “Association Scientifique” van de oud-leerlingen van de “Ecole Professionnelle” en het “l’Institut Supérieur de Brasserie de Gand”.

Het Comité was samengesteld als volgt:
Erevoorzitter: Louis Van den Hulle                                                                              
Voorzitter: Raymond Van Mele
Ondervoorzitters: Georges Neve en Raymond Cottignie
Secretaris en Penningmeester: Victor Hoissard
Leden Charles Cretens, Raphaèl Fastre, Charles Hollebecq, Gustave Schmidt, Charles Vermoesen, Gustave Verschueren, L. Vossaert-Colle
1893

De stichting werd ontbonden in 1892 Vergadering te Mons met Arthur Lechien uit Anderlues, Albert Manceaux uit Cuesmes, Ernest Paternoster uit Horrues, Femand Piron en Maurice Piron uit Ghlin, om een vereniging te stichten van oud-leerlingen van het “Institut Supérieur de Brasserie de Gand”.
1893
1894

Stichting van de Vereniging en eerste algemene vergadering te Gent op 22 april. Vestiging van de maatschappelijke zetel te Gent.
1894

1897

Uitgave van een tijdschrift dat de naam kreeg van “Bulletin de I’Association des Anciens Eleves de l’lnstitut Supérieur de Brasserie de Gand”. Inrichting van een inlichtingsbureau om onze leden in verbinding te stellen met brouwers die medewerkers verlangen.

1897

1898

Stichting van de gewestelijke kringen van Brussel, Mons, Lille, Charleroi, Liège en Gent.

1898

1900

Overbrenging van de maatschappelijke zetel naar Brussel.       

1900

1901

Besluit om beloningen toe te kennen aan de medewerkers van het “Bulletin”.

1901

1905

Oprichten van een hulpfonds om onze leden, tijdelijk zonder betrekking, te helpen.

1905

1914

Inrichten van een studiebeurs om verdienstelijke afgestudeerden een stage in het buitenland te laten ondernemen.

1914

1917

Oprichten van een tijdelijke brouwerijschool te Brussel met de medewerking van de Brouwersverenigingen.

1917

1921

Stichting van een kring van oud-leerlingen van deze tijdelijke brouwerijschool, erkend als afzonderlijke kring van de Associatie en die de naam kreeg van P.E.G. (“Promotion de l”Ecole de Guerre”).

1921

1923

Viering van de 30ste verjaardag van de Vereniging. Voor die gelegenheid werd een bierprijskamp ingericht en een revue opgevoerd door de P.E.G

1923

1924

Instelling van een vereniging zonder winstoogmerk, om geld te verzamelen om het Instituut te ondersteunen.

1924

1925

Samenstelling van een Verbeteringsraad voor de studies aan het Instituut. Stichting te Brussel, door de gewestelijke kring, van een Beroepsschool voor Brouwerij, onder de bescherming van het Instituut.

1925

1928

Viering van de 35ste verjaardag van de Associatie. Inrichten van een bierwedstrijd en opvoering van een revue door de P.E.G.

1928

1939

Het “Bulletin” krijgt de titel “Fermentatio”.

1939

1946

Viering van de 50ste verjaardag van de Associatie en opvoering van een revue door de P.E.G.

1946

1950

Viering van de 55ste verjaardag. Voor deze gelegenheid werd een banket ingericht in het kader van de Gentse Floraliën en werden de Ridders van de Roerstok plechtig ontvangen.

1950

1955

Viering van de 60ste verjaardag van de associatie met een banket in het kader van de Gentse Floraliën.

1955

1957

Nieuwe statuten en een nieuw intern reglement werden ingevoerd en goedgekeurd, alsook een reglement voor de redactieraad van “Fermentatio”.

1957

1958

Bevordering van de Associatie tot Koninklijke Maatschappij.

Viering van de 65ste verjaardag. Voor die gelegenheid werd een banket ingericht in “Vrolijk België” op de Wereldtentoonsteling te Brussel. Plechtige ontvangst door de Ridderschap van de Roerstok en door de burgemeester van “Vrolijk België”.

1958

1970

Uitgave van een gedenkboek.

Viering van de 75ste verjaardag van de Vereniging.

Voor deze gelegenheid werd een banket ingericht in het kader van de Gentse Floraliën, in samenwerking met de Brouwersvereniging voor Beroepsonderwijs en van het Instituut, ter gelegenheid van hun 80-jarig bestaan.

1970

1972

Uitgave van een gemeenschappelijk gedenkboek met de Brouwersvereniging. Studiereis naar München ter gelegenheid van de expositie Interbrau.

1972

1973

Viering van de 75ste verjaardag van de “Groupe du Nord” in Holiday Inn te Lille.

1973

1974

Studiereis naar Engeland, georganiseerd door de Oud-Studentenbond van Leuven.

1974

1976

Start van het tijdschrift “Cerevisia” in vervanging van “Fermentatio”, in samenwerking met de Oud-Studentenbonden van Brussel, Leuven en Gent.

1976

1978

De Maatschappelijke Zetel wordt verplaatst van café Van Malder , A. Maxlaan naar het Brouwershuis op de Grote Markt, Brussel.

1978

1980

Bal tijdens de Gentse Floraliën.

1980

1983

Academische zitting in de C.T.L. en banket in de Sint-Pietersabdij te Gent, ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Joseph Vermeylen.

1983

1984

De Oud-Studentenbond van het Hoger Technisch Instituut St.-Lieven in Gent treedt toe tot de redactieraad van “Cerevisia”.

1984

1985

Bal tijdens de Gentse Floraliën.

1985

1986

Buitenlandse studiereis naar Ierland.

1986

1988

Buitenlandse studiereis naar Portugal. Oud-studenten van de afdeling Biochemie/Biotechnologie van de C.T.L. starten activiteiten onder de naam “B”.

1988

1991

Toetreding van de oud-studenten van de afdeling Biochemie – Biotechnologie van de C.T.L. (“B”). Toetreding van de “Belgian Journal of Food Chemistry and Biotechnology” tot Cerevisia.

1991

1994

Buitenlandse studiereis naar Frankrijk en Zwitserland.

Viering van het l00-jarig bestaan van de Koninklijke Oud-Studentenbond met academische zitting en voordracht door Minister van Staat, Willy De Clercq, gevolgd door een banket in “Het Boerenhof” in Oostakker.

Uitgave van een Gedenkboek.

1994

1995 – vandaag

In voorbereiding …

1995 – vandaag

Historiek van de brouwerijopleiding

1886 Stichting van de “Société des Brasseurs Belges

1887 Opening van de  “Ecole Professionelle de Brasserie de la Société des Brasseurs Belges” in de Heilige Geeststraat 3.

1889 Wijziging van de benaming van de school, die “Institut Supèrieur et Ecole Professionelle de Brasserie” werd. Stichting van een Wetenschappelijk Station

1890 Het Instituut wordt overgebracht naar de Burgstraat 41.

1892 Ondertekening van de overeenkomst tussen de “Association des Brasseurs Belges” en onze Vereniging die de benaming aanneemt van “Société des Brasseurs pour l’Enseignement Professionnel“. Het Instituut wordt erkend als Officiële School der Belgische Brouwerij.

1893 Een besluit van het Hof van Verbreking stelt de “Société” in het gelijk, in een geding tegen de Administratie der Accijnzen, betreffende de onjuistheid van de wettelijke densimeter.

1896 Aan het Instituut wordt een “Ecole Proffesionelle de Distillerie et de Fabrique de Levure” toegevoegd. Viering van het tienjarig bestaan van het Instituut.

1898 Opheffing van de titel van “Ingénieur Brasseur” en instelling van de titel  “Ingénieur des Industries de Fermentation“.

1902 Het Instituut wordt naar de Meersteeg overgebracht.

1903 Omvorming van de Vereniging in Beroepsunie. Opheffing van het Wetenschappelijk Station en stichting van een Proefstation.

1913 Wijziging van de benaming van het Instituut, dat “Institut Supèrieur des Fermentations de Gand” wordt. Viering van het vijfentwintigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut. Uitgave van een gedenkboek en van een jubileumboek.

1919 Heropening van de cursussen, onderbroken sinds het begin van de oorlog in 1914. Inhuldiging van een wandplaat ter ere van de leerlingen en oud-leerlingen gestorven voor het vaderland 1914-1918.

1922 Het Instituut krijgt de Nederlandstalige benaming: “Hogeschool voor Gistingsbedrijven“.

1925 Het patronaat van het Instituut wordt toegekend aan de Beroepsverening voor Brouwerij te Brussel. Aanhechting van de afdeling koeltechniek van de Belgische School voor Koeltechniek.

1927 Oprichting van de afdelingen melkerij, looierij en voedingswaren. Benoeming van twintig Ingenieurs honoris causa in de Gistingsbedrijven.

1928 Viering van het veertigjarig bestaan van de Vereniging en van het Instituut. Stichting van een afdeling maalderij en de erkenning door de Algemene Vereniging van de Belgische Maalders als Officiële School der Belgische Maalderij.

1929 Taalkundige ontdubbeling van het onderwijs.

1935 De Staat erkent het Instituut als Speciale School voor Technisch Ingenieurs. Zij mag diploma’s afleveren van Technisch Ingenieur in de Gistingsbedrijven, Technisch Ingenieur in de Brouwerij en Koeltechniek en Technisch Ingenieur in de Maalderij.

1937 Viering van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut. Uitgave van een gedenkboek en een jubileumboek.

1942 Stichting van een afdeling voor Technisch Ingenieur Biochemist.

1947 Viering van het zestigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut. Inrichting in Gent van een Internationaal Congres voor Gistingsbedrijven en Maalderij en van het Internationaal Salon der Brouwerijen.

1952 Viering van het vijfenzestigjarige bestaan van de Vereniging en het Instituut. Inrichting van het tweede Internationaal Congres voor Gistingsbedrijven en Maalderij in Knokke en van het Internationaal Salon der Brouwerijen in Gent.

1957 Viering van het zeventigjarig bestaan van de Vereniging en het Instituut én van het dertigjarig bestaan van de Officiële School van de Belgische Maalderij. Inrichting van het derde Internationaal Congres voor Gistingsbedrijven en Maalderij in Knokke en van het Internationaal Salon der Brouwerijen in Gent.

1959 Overname van het Instituut door de Staat.

1960 Fusie van het Instituut met het “Rijkshoger Scheikundig Instituut te Gent”, onder de naam van “Rijkshogerinstituut voor Scheikunde en Voedingsindustrieën“.

1970 Viering van het tachtigjarig bestaan van de Vereniging en van het Instituut. Uitgave van een gedenkboekje. Benoeming van zes ereprofessoren van de Hogere School voor Gistingsbedrijven.

1974 Overdracht van het Proefstation van de Brouwersvereniging voor Beroepsonderwijs aan het Hoger Rijksinstituut voor Chemie en Voedingsindustrieën.

1977 Wet van 18 februari, betreffende de inrichting van het “Hoger Technisch Onderwijs van het Lange Type”, waarbij de studies van Technisch Ingenieur op vier jaar worden gebracht (universitair niveau) en leiden tot de graad van Industrieel Ingenieur. Oprichting van de Industriële Hogeschool van het Rijk door samenvoeging van het Hoger Rijksinstituut voor Chemie en Voedingsindustrieën met het Hoger Rijksinstituut voor Landbouwindustrieën en het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen. De afdeling Maalderij en Veevoederbedrijven valt voortaan onder de afdeling Landbouw. Op 31 maart: plechtige eerste steenlegging van de nieuwe gebouwen aan de Voskenslaan door Minister De Croo.

1979 Verhuizing van de “Lac” (Bonifantenstraat en Abrahamstraat), naar de Campus Voskenslaan.

1980 Installatie van een Centrum voor Technologisch Onderzoek (C.T.O.).

1982 Installatie van een nieuwe Experimentele Proefbrouwerij.

1984 Erkenning van het C.T.O. door het Ministerie van Volksgezondheid en het Gezin voor alle analyse van bier en van de grondstoffen voor de bereiding van bier.

1987 Honderdjarig bestaan van de school met academische zitting en banket in het kasteel van Zwijnaarde.

1989 Oprichting van de afdelingen Biotechnologie en Brouwerij & Gistingsbedrijven van het Korte Type (Graduaat). Guy Aelterman volgt Willy Verheugen op als directeur van het Instituut.

1990 Industriële Hogeschool van het Rijk wordt Industriële Hogeschool van het Gemeenschapsonderwijs.

1991 tot heden. In voorbereiding.